Bộ sưu tập: Công nghệ / Nhân văn / Kinh doanh quốc tế | Tình trạng cư trú

5 sản phẩm

【Kỹ sư / Chuyên gia về Nhân văn / Dịch vụ Quốc tế】Tình trạng cư trú

Danh sách tài liệu cần thiết

  • bản sao hộ chiếu
  • ID ID quốc gia
  • Ảnh (4 cm × 3 cm) (không phải để không chụp trong vòng 3 tháng trước khi áp dụng)
  • Tiếp tục (tiếng Anh và tiếng Anh trao đổi bản dịch tiếng Nhật)
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp / Giấy chứng nhận bảng điểm (tiếng Anh, ngoại trừ tiếng Anh)
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp / Giấy chứng nhận bảng điểm (tiếng Anh, ngoại trừ tiếng Anh)
  • Hồ sơ công ty của công việc theo lịch trình (bản sao, báo cáo tài chính, hướng dẫn công ty, v.v.)
  • Một tài liệu giải thích nội dung của doanh nghiệp của người nộp đơn (một cho lịch làm việc)
  • Lý do nhận con nuôi
  • Lý do nhận con nuôi

※ Đánh giá pháp lý Tổng số bảng (bản sao của một với dấu tiếp tân) như giữ lại thu nhập lương của nhân viên của nơi làm việc theo lịch trình