Bộ sưu tập: Lưu trú gia đình (trẻ em) | Thời gian gia hạn lưu trú

5 sản phẩm

【Con phụ thuộc)Dưới 18】Thời gian gia hạn lưu trú

Danh sách tài liệu cần thiết

Người nộp đơn (người để có được visa)

  • Ảnh (dọc 4 cm × ngang 3 cm, bắn trong vòng 7 tháng, không có mũ, không có nền)
  • bản sao hộ chiếu
  • Thẻ cư trú

扶養者

  • Thẻ cư trú、bản sao hộ chiếu
  • Giấy chứng nhận đương nhiệm
  • Giấy chứng nhận thanh toán thuế thường trú và giấy chứng nhận nộp thuế
  • Bản sao thẻ thường trú
    ※ Tất cả các hộ gia đình(Tất cả ngoại trừ số của tôi)

※ Tài liệu khác với những điều trên có thể được yêu cầu.