Bộ sưu tập: quản trị kinh doanh | Thời gian gia hạn lưu trú

5 sản phẩm

 【Quản lý kinh doanh】Thời gian gia hạn lưu trú

Danh sách tài liệu cần thiết

  • bản sao hộ chiếu
  • Thẻ cư trú ※ phát hành thẻ cư dân.
  • Ảnh (4 cm × 3 cm) (không phải để không chụp trong vòng 4 tháng trước khi áp dụng)
  • Bảng đánh giá pháp lý (Bản sao các dấu hiệu với lễ tân), một hồ sơ pháp lý như khấu trừ thu nhập lương
  • Giấy chứng nhận thuế thuế và giấy chứng nhận thuế (Điều cuối cùng)
  • Giấy chứng nhận đương nhiệm  
  • Giữ lại phiếu (điều cuối cùng)
  • Công ty Đăng ký Sao chép
  • Tuyên bố tài chính khó chịu

※ Tài liệu khác với những điều trên có thể được yêu cầu.