Bộ sưu tập: quản trị kinh doanh | Tình trạng cư trú

5 sản phẩm

【Quản lý kinh doanh】Tình trạng cư trú

Danh sách tài liệu cần thiết

  • bản sao hộ chiếu
  • ID ID quốc gia
  • Ảnh (4 cm × 3 cm) (không phải để không chụp trong vòng 3 tháng trước khi áp dụng)
  • bản tóm tắt(Một bản dịch đính kèm ngoại trừ tiếng Anh và tiếng Anh)
  • Tài liệu để chứng minh khoản đầu tư 5 triệu yên
  • Sao chép công ty, các sản phẩm của sự hợp nhất, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch số dư
  • Tài liệu để giải thích nội dung của doanh nghiệp của người nộp đơn
  • Thỏa thuận việc làm với nhân viên nhân viên, bản sao thẻ cư trú
  • Hình ảnh văn phòng bán hàng, bản vẽ, thỏa thuận cho thuê
  • Bản sao biên nhận đã chuẩn bị cho sự khởi đầu của doanh nghiệp

※ Tài liệu khác với những điều trên có thể được yêu cầu.